Zapisnik sa sastanka Uprave JP„Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

 Sastanak je održan u prostorijama HE Mostar, dana 03.10.2013. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 sati.

 

Sastanku su nazočili:

1. Nikola Krešić, generalni direktor JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

2. Robert Majić, izvršni direktor za Opskrbu električnom energijom

3. Milan Lovrić, izvršni direktor za Razvoj

4. Miroslav Galić, rukovoditelj za uvođenje ISO u uredu izvršnog direktora za  

    Distribuciju električne energije

5. Dubravko Pervan, predsjednik NSUEPHZHB Mostar

6. Ivan Baketarić, dopredsjednik NSUEPHZHB Mostar

7. Lutko Pehar, tajnik NSUEPHZHB Mostar

8. Zdravko Ljubas, član predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

9. Oliver Papac, član predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

10. Filip Turudić, član predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

11. Josip Dragić, član predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

12. Josip Bjelopera, član predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

13. Antonija Kapetanović, član predsjedništva NSUEPHZHB Mostar

14. Martina Jelić, zapisničar

 

Prije početka sastanka nazočne je pozdravio rukovoditelj Pogona HE Mostar, gosp. Božo Krstanović koji je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo što se sastanak održava u prostorijama pogona HE Mostar a osobito zbog činjenice da su u tijeku remontni radovi na generatoru agregata, pri čemu je ukratko informirao nazočne o dinamici radova na generatoru.

 

Gosp. Nikola Krešić je pozdravio nazočne, otvorio sastanak i ispričao se u ime članova Uprave Društva koji su opravdano spriječeni nazočiti sastanku.

Potom je predložio dnevni red koji je utvrđen na prethodno održanom sastanku predstavnika NSUEPHZHB Mostar i Uprave JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, kako slijedi:

 

 1. Tekuće poslovanje JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (Aluminij, rebalans Plana   

      poslovanja  2013. godine)                                  

 2. Naknade koje nemaju karakter plaće ( jubilarne nagrade, božićnice, umirovljenici, darovi 

     djeci)                                                                                  

 3. 14. Sportske igre uposlenika JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (financiranje)

 4. Pravilnik o radu , plaćama, sistematizaciji, osiguranje uposlenika od nezgoda ,troškovi  

     liječenja  nastali prilikom povrede na radu

 5. Tužbe uposlenika u predmetu Dubravko Pervan i drugi

 6. Tekuća pitanja

 

Na predloženi dnevni red nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama.

 

AD.1.

Gosp. Nikola Krešić je upoznao nazočne s trenutnim poslovanjem JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, (u daljem tekstu: Društvo), ističući kako je Društvo za I-VI mjeseci 2013. godine ostvarilo izniman financijski rezultat odnosno bruto dobit od 72.225.337,00 KM, te da su hidroelektrane tijekom razdoblja I-VI 2013. godine ostvarile plan proizvodnje sa 226,91% u odnosu na planiranu proizvodnju za navedeno razdoblje. Ističe kako je zahvaljujući maksimalnoj angažiranosti i stručnosti uposlenika na poslovima i održavanju postrojenja, osigurana maksimalna pogonska spremnost. Ističe da je likvidnost na izuzetnoj razini te da se sve obveze izmiruju u dospijeću. Na upit gđe Antonije Kapetanović detaljno je pojasnio odnos nabave i prodaje el. energije koji Društvo ostvaruje na tržištu el. energije.

Gosp. Dubravko Pervan je izrazio zadovoljstvo i zahvalnost u ime NSUEPHZHB Mostar, (u daljem tekstu: Sindikat), što je na inicijativu generalnog direktora došlo do sastanka. Izrazio je nadu u rješenje svih otvorenih pitanja na obostrano zadovoljstvo a prvenstveno u korist uposlenika Društva.

Gosp. Nikola Krešić je kao trenutno najznačajniji problem za Društvo, istaknuo problem duga kupca „Aluminij“ d.d. Mostar za isporučenu električnu energiju o čemu se redovito informira Nadzorni odbor Društva i sve relevantne institucije. Informirao  je nazočne kako je dug kupca „Aluminij“ krajem 2011. godine iznosio oko 17 milijuna KM, isti je u 2012. godini  smanjen na oko 13 milijuna KM, da bi do današnjeg dana dosegao iznos preko 40 mil. KM, što se tolerira isključivo zbog trenutnih povoljnih hidroloških okolnosti, odnosno odličnih poslovnih rezultata Društva. Potom je detaljno informirao nazočne o poduzetim mjerama u cilju naplate navedenog dugovanja. Između ostaloga ističe kako je na inicijativu Uprave Društva, sa poduzećem „Aluminj“ d.d. Mostar održan sastanak na kojem je nazočio i resorni ministar. Nakon održanog sastanka, poduzeće „Aluminij“ d.d. Mostar je poslalo pismeni prijedlog rješenja problema duga koji je apsolutno neprihvatljiv za Društvo. Stoga je, kako navodi, od Uprave poduzeća „Aluminij“ d.d. Mostar na nedavno održanom zajedničkom sastanku još jednom zatraženo da, prije primjene odredbi Ugovora koje se odnose na elemente osiguranja plaćanja, dostavi prihvatljivo rješenje koje je sukladno Odluci Vlade F BiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima.

Nakon što je detaljno iznio problematiku duga navedenog kupca, zamolio je Sindikat za punu potporu, obzirom na značaj navedene problematike i činjenicu da Uprava Društva unatoč silnim naporima ne može samostalno iznaći rješenje  za ovaj značajni problem a sve u cilju zaštite Društva a time i prava uposlenika.

Gosp. Dubravko Pervan je izrazio spremnost i volju Sindikata da se aktivnije uključi u navedenu problematiku te da Uprava Društva, ukoliko smatra potrebnim, kao aktivnog sudionika svih aktivnosti u cilju rješavanja navedene problematike, uključi Sindikat, koji će rado pružiti svoju punu potporu Upravi, u cilju zaštite Društva. Dalje ističe kako ne treba zanemariti značaj navedenog kupca ali ne treba dozvoliti rast duga, treba iznaći rješenje ali i uzeti u obzir trenutnu povoljnu situaciju u kojoj se Društvo nalazi.

Vezano za izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2013. godinu, gosp. Dubravko Pervan je postavio upit o mogućnosti povrata bruto satnice na iznos od 4,4 obzirom da se radi o pitanju koje najviše interesira sve uposlenike Društva navodeći kako očekuje razumijevanje Uprave.

Gosp. Nikola Krešić navodi kako je izrada Rebalansa Plana poslovanja za 2013. godinu u završnoj fazi te da je izvršna direktorica za Ekonomske poslove zatražila od nadležnih službi izračun i analizu utjecaja povrata bruto satnice na masu sredstava za place, nakon čega će Uprava Društva razmotriti mogućnost povrata bruto satnice na navedeni iznos.

 

AD-2.

Vezano za jubilarne naknade i dara djeci uposlenika, gosp. Nikola Krešić ističe kako će iste biti isplaćene sukladno aktima Društva te da će iznos naknade za vjerske blagdane (božićnica) biti u skladu s rezultatima poslovanja. Gosp. Dubravko Pervan ističe kako se prilikom utvrđivanja iznosa treba uzeti u obzir umanjeni iznos za isplatu regresa. Dogovoreno je da će Uprava Društva i Sindikat zajednički utvrditi iznos i datum isplate božićnice.

Gosp. Pervan je zamolio da ukoliko postoje mogućnosti, Uprava Društva razmotri mogućnost isplate naknade za umirovljenike. Vezano za mogućnost isplate 13. plaće koju je Sindikat zahtijevao zbog ostvarene dobiti u poslovanju, zaključeno je kako će po završetku tekuće godine u skladu s konačno ostvarenim rezultatom poslovanja i financijskim mogućnostima, postići zajednički dogovor.

 

AD-3.

Vezano za financiranje ovogodišnjih Sportskih igara uposlenika Društva, gosp. Dubravko Pervan je istakao da je imenovan Organizacijski odbor za provedbu igara koji je većinu pripremnog posla za smještaj natjecatelja odradio.  Gosp. Nikola Krešić je potvrdio da će Uprava Društva financirati održavanje športskih igara sukladno mogućnostima Društva i da će prevoz sudionika biti organiziran u skladu Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila.

 

Gosp. Milan Lovrić je predložio da se razmisli o promjeni sadržaja igara, na način da se prilikom održavanja istih posjete značajna povijesna spomen obilježja, pri čemu bi Sportske igre dobile novu dimenziju.

Gosp. Pervan navodi kako se planiraju određene radno – izletne aktivnosti sličnoga sadržaja.

 

AD-4.

U sklopu ove točke dnevnog reda gosp. Nikola Krešić je informirao nazočne kako će Uprava Društva, nakon što svaka organizacijska jedinica dostavi prijedloge članova, formirati povjerenstvo za normativne akte čija će zadaća biti usklađivanje normativnih akata Društva, praćenje nove legislative i pravodobno informiranje onih koji u svom radu primjenjuju istu. Gosp. Pervan predlaže da navedeno povjerenstvo u svoj rad i izradu akata uključi i Sindikat,

kako bi isti bio upoznat sa sadržajem pojedinih akata prije davanja potrebne suglasnosti. Vezano za suglasnost Sindikata na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kao i ostale normativne akte Društva, zaključeno je kako će Uprava Društva zatražiti tumačenje od Komisije za praćenje primjene i tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora kao bi se precizno utvrdilo za koje akte je potrebno pribaviti suglasnost Sindikata a za koje obaviti konzultacije.

 

AD-5.

Vezano za tužbe uposlenika po pitanju polica životnog osiguranja u predmetu Dubravko Pervan i drugi, gosp. Pervan ističe kako je u proteklom vremenu bila ostavljena mogućnost nagodbe i da ona i danas stoji kao moguće rješenje.

Gosp. Nikola Krešić ističe kako je bez obzira na ostavljenu mogućnost nagodbe, najbolje da sud donese konačnu odluku.

Gosp. Pervan je naglasio ukoliko postoji mogućnost da pri donošenju ovogodišnjeg rebalansa Plana poslovanja JP EP HZHB d.d. Mostar da se rezerviraju novčana sredstava za tužbu, a prilikom izrade Plana poslovanja za 2014. godinu, svakako treba predvidjeti sudsko rezerviranje po ovom predmetu.

AD-6.

– Na upit gosp. Pervana, gosp. Nikola Krešić je informirao nazočne o trenutnom stanju Projekta VE Mesihovina.

  Već duže vremena uposlenici sa terena postavljaju upit zašto u proteklom razdoblju u Planovima za poslovanje nisu predviđena sredstva za poticajne otpremnine. Dubravko Pervan je istako da Uprava Društva ukoliko ima mogućnosti i raspoloživih sredstava donese prijedlog o načinu i visini isplate poticajnih otpremnina i svakako da vodi računa da taj iznos ne bude manji od iznosa koji je predviđen u Članku 62. Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost u Federaciji BiH.  

– Dogovoreno je da će se sve tekuće stvari rješavati kroz redovite zajedničke sastanke, predstavnika Uprave i Sindikata.

 

Predloženi tekst zapisnika je usuglašen sa predstavnicima Uprave JP„Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i predsjedništva NSUEPHZHB Mostar.