Pokušaj spriječavanja rada NSUEPHZHB i obanašanja dužnosti Predsjednika sindikata Dubravka Pervana

Na našim stranicama možete pročitati kratki sažetak pokušaja sprječavanja rada NSUEPHZHB i obnašanja dužnosti Predsjednika sindikata Dubravka Pervana, koji je izabran na tu dužnost Odlukom Skupštine NSUEPHZHB i mandat mu je još u tijeku, ali to nije spriječilo da rukovoditelj Pogona  Livno Belizar Križan podnese zahtjev o pokretanju Stegovnog postupka protiv Predsjednika NSUEPHZHB, a što je odobrio i potpisao generalni direktor Nikola Krešić. Sve ovo je pokrenuto protiv Dubravka Pervana iz razloga da se primora da radi istovremeno na dva radna mjesta, dok je za svoj „rad“ Belizar Križan 05.03.2014. za nagradu postavljen za savjetnika Izvršnom direktoru za Distribuciju, a  svi u JP EP HZHB d.d .Mostar znaju da je to radno mjesto upražnjeno od sedmog mjeseca  2013. godine i da do sada  nije nitko imenovan na tu dužnost. Belizar Križan je poznat po tome jer je isti predložio nezakonitu smjenu sindikalnih povjerenika Ante Repića  i Ivana Anića, što je dokazano pravomoćnom presudom Županijskog suda u Livnu u predmetu Ante Repić.

ZAHTJEV  ZA POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA

STEGOVNOM POVJERENSTVU

Na temelju čl. 20. i čl. 21. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar podnosim

ZAHTJEV  ZA POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA
PROTIV: DUBRAVKO PERVAN, sin Stanka, VŠS, ing.el., rođen 13.09.1970.godine, s prebivalištem u Općini Livno na adresi Lopatinac b.b.t uposlenik Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, organizacijska jedinica Distribucija električne energije, DP Jug, Pogon Livno, na radnom mjestu Rukovoditelj službe za tehničke poslove Pogona Livno-Rukovoditelj 3,

Zbog postojanja osnovane sumnje da je:

Kao uposlenik Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar OJ Distribucija električne energije na radnom mjestu Rukovoditelj službe za tehničke poslove Pogona Livno-Rukovoditelj 3 postupio suprotno čl. 6.Ugovora o radu na neodređeno vrijeme br: 111-2564/13 od 02.12.2013.godine i čl.24. Pravilnika o radu Društva pročišćeni tekst br: 1-13323/10 od 07.12.2010.godine na način da je izostao s posla u dane ponedjeljak 17.02.2014.godine, utorak 18.02.2014.godine, srijeda 19.02.2014.godine, četvrtak 20.02.2014.godine i petak 21.02.2014.godine, a da nije o razlozima izostanka obavijestio svoga neposrednog rukovoditelja, a niti je naknadno opravdao izostanak, čime je počinio>težu povredu radne obveze iz čl. 6. st. 1. tč 14. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar- Neopravdano izostajanje s posla ukupno 5 dana u tijeku kalendarske 2014.godine.

Obrazloženje

Dana 24.02.2014.godine na protokol Društva zaprimljena je Prijava o povredi radne obveze br: IIM-L-792/14 od 24.02.2014.godine dostavljena od strane rukovoditelja Pogona Livno Belizara Križana dipl.ing.el. protiv Dubravka Pervana zbog teže povrede radne obveze iz čl. 6. st. 1. tč 14. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar- Neopravdano izostajanje s posla ukupno 5 dana u tijeku kalendarske godine.
Dana 25.02.2014.godine prijavljenom Dubravku Pervanu upućen je Zahtjev za iznošenje obrane br: 1-1522/14 u kojem je isti pozvan da najkasnije slijedećeg radnog dana od dana prijema toga Zahtjeva dostavi u pisanoj formi svoju obranu ili da istu usmeno na zapisnik iznese dana 26.02.2014.godine s početkom u 11 sati u prostorijama Društva u ul. Mile Budaka 106A.

Na navedeni Zahtjev za iznošenje obrane prijavljeni Dubravko Pervan je dostavio Podnesak zaprimljen na protokol Društva dana 26.02.2014.godine pod br: 1-1577/14 u kojem Podnesku izjavljuje da ne želi iznijeti svoju obranu u ovom trenutku već naknadno i to nakon donošenja odluke o pokretanju stegovnog postupka.

Dana 25.02.2014.godine od podnositelja Prijave o povredi radne obveze zatraženo je dostavljanje dokumentacije o dokazivanju navoda iz Prijave.
Podnositelj Prijave je uz Podnesak br: III-1-L-861/14 od 25.02.214.godine koji je zaprimljen na protokol Društva dana 26.02.2014.godine po br: 1-1580/14 dostavio: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br: 111-2564/13 od 02.12.2013.godine, Evidenciju nazočnosti uposlenika Dubravka Pervana na radu za dane 17., 18., 19., 20. i 21. 02.2014.godine i Pregled sati (šiht lista) za mjesec veljača 2014.godine zaključno s 25.02.2014.godine.

Predlažemo da se na glavnoj raspravi izvedu slijedeći dokazi:

Prijava o povredi radne obveze br: III-1-L-797/14 od 24.02.2014. godine,

Zahtjev za iznošenje obrane br: 1-1522/14 od 25.02.2014.godine
Odgovor na Dopis br: 1-1522/14 od 25.02.2014.godine zaprimljen dana 26.02.2014.godine pod br: 1-1577/14,
Zahtjev za dostavu dokaza upućen rukovoditelju Pogona Livno br: br: 1-1522/14 od 25.02.2014.godine,
Dostava dokaza Podnositelja Prijave br: III-1-L-861/14 od 25.02.214.godine,

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br: III.-2564/13 od 02.12.2013.godine,
Evidenciju nazočnosti uposlenika Dubravka Pervana na radu za dane 17., 18., 19., 20. ¡21. 02.2014.godine,

Pregled sati (šiht lista) za mjesec veljača 2014.godine zaključno s 25.02.2014.godine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlažemo naslovu da sukladno odredbama Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika pokrene stegovni postupak, isti provede i donese odluku o stegovnoj odgovornosti uposlenika Dubravka Pervana.

Podnositelj zahtjeva : Generalni direktor Nikola Krešić

 

Na temelju čl. 22. Pravilnika 0 stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Stegovno povjerenstvo u sastavu Irena Drinovac-predsjednik, Branka Varga- član, Davor Vidović-član, Nikolina Zlomislić-član i Ružica Marjanović Kamšigovski-član, donosi

ODLUKU O POKRETANJU STEGOVNOG POSTUPKA

Pokreće se stegovni postupak protiv Dubravka Pervana sina Stanka, VŠS, ing.el., rođenog 13.09.1970.godine, s prebivalištem u Općini Livno na adresi Lopatinac b.b., uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, organizacijska jedinica Distribucija električne energije, DP Jug, Pogon Livno, na radnom mjestu Rukovoditelj službe za tehničke poslove Pogona Livno- Rukovoditelj 3, zbog teže povrede radne obveze iz čl. 6. st. 1. tč 14. Pravilnika 0 stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar- Neopravdano izostajanje s posla ukupno 5 dana u tijeku kalendarske godine, a sve na temelju Zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka br:l-1652/14 od 27.02.2014.godine.

Uposlenik Dubravko Pervan protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak nema pravo podnijeti prigovor protiv Zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka niti protiv Odluke za pokretanje stegovnog postupka, ali ima pravo pismeno odgovoriti na optužbu ili da mu se usmena izjava uzme na zapisnik.
Uposlenik protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak i podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka mogu zahtijevati izuzeće nekog od članova Stegovnog povjerenstva na način određen u čl. 24. Pravilnika 0 stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar.

Predsjednik Stegovnog povjerenstva


Ovu Odluku zajedno sa Zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka br: 1-1652/14 od 27.02.2014.godine s dokazima pobrojanim u Zahtjevu dostaviti

1.Uposleniku Dubravku Pervanu,
2.Članovima Stegovnog povjerenstva,
3.Podnositelju Zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka,
4.Predsjedništvu sindikata Društva,
5.a/a.

RJEŠENJE

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar Stegovno povjerenstvoBroj; 1-1663/14-3 Mostar, 06.03.2014.

Temeljem članka 31.stavak 3. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Stegovno povjerenstvo u sastavu Irena Drinovac- predsjednik.Branka Varga član, Davor Vidović član, Nikolina Zlomislič član i Ružica Marjanović-Kamšigovski elan rješavajući po Zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka podnesenog od strane generalnog direktora, a zastupanog po punomoćniku Belizaru Križanu protiv uposlenika Dubravka Pervana zastupanog po branitelju Emiru Karača odvjetniku iz Sarajeva radi teže povrede radne obveze iz članka 6. stavak 1. točka 14. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika JP EP HZ HB d.d. Mostar, nakon održane i zaključene javne rasprave dana 6.3.2014. godinr, donosi:

R J E Š E N J E

Protiv Dubravka Pervana, sina Ivana; VŠS, inženjer elektrotehnike uposlen u JP EP HZ HB, na radnom mjestu rukovoditelj službe za tehničke poslove, Pogon Livno, rukovoditelj 3, odbija se Zahtjev kao neutemeljen, jer nije utvrđeno da je uposlenik počinio povredu radne obveze svojom krivnjom.

Obrazloženje

Dana 27.2.2014. stegovno povjerenstvo JP EP HZ HB d.d. Mostar zaprimilo je zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv Dubravka Pervana, podnesenog od generalnog direktora Nikole Krešića pod brojem: 1-1652/14 od 27.2.2014. godine zbog postojanja osnovane sumnje da je:
Kao uposlenik Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar OJ Distribucija električne energije na radnom mjestu rukovoditelj službe za tehničke poslove Pogona Livno Rukovoditelj 3 postupio suprotno članku 6 Ugovora o radu na neodređeno vrijeme br. 111-2564/13 od 2.12.2013. godine i članka 24. Pravilnika o radu Društva pročišćeni tekst broj: 1-13323/10 od 7.12.2010. godine na način da je izostao s posla u dane ponedjeljak 17.2.2014. godine, utorak 18.2.2014. godine, srijeda 19.2.2014. godine, četvrtak 20.2.2014. godine i petak 21.2.2014. godine, a da nije o razlozima izostanka obavijestio svoga neposrednog rukovoditelja, a niti je naknadno opravdao izostanak, čime je počinio težu povredu radne obveze iz članka 6. Stavak 1. Točka 14. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, dioničko društvo Mostar neopravdano izostajanje s posla ukupno 5 dana u tijekom kalendarske 2014. godine.

Nakon razmatranja dostavljenog zahtjeva i svih dokaza, Stegovno povjerenstvo je 27.2.2014. godine donijelo odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv imenovanog pod br. 1-1663/14. Stegovno optuženi je svoju obranu iznio na javnoj raspravi dana 6.3.2014. godine, putem svoj branitelja. Isti je izjavio da prema Pravilniku o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar proizlazi da je stegovno optuženi počinio tešku povredu radne obveze na način da je izostao s posla u dane navedene u zahtjevu, dakle nije o razlozima izostanka obavijestio svog neposrednog rukovoditelja niti je naknadno opravdao izostanke. Znači, prema povredi iz članka 6. Stavak 1. Točka 14. Teška povreda radne obveze ne sastoji se u neobavještavanju neposrednog rukovoditelja o razlozima izostanka već u „opravdanom izostanku”. Definicija ove teže povrede radne obveze pretpostavlja da ne postoji opravdan razlog za izostanak s posla a ne da o postojanju tog razloga nije obaviješten neposredni rukovoditelj. Prema našem mišljenju teža povreda neće postojati ukoliko postoji opravdan razlog izostanka bez obzira na činjenicu da li je o tom razlogu obaviješten neposredni rukovoditelj. Dakle, radi se o suštinskom neopravdanom izostajanju s posla a ne o izostavljanju opravdanja neposrednom rukovoditelju. Činjenični navodi iz zahtjeva za pokretanje postupka koji se sastoje u tvrdnji da stegovno optuženi nije o razlozima izostanka obavijestio svog neposrednog rukovoditelja te da nije niti naknadno opravdao izostanak se osporavaju. Neposredni rukovoditelj punomoćnik generalnog direktora Belizar Križan je svaki put usmeno obaviješten o odsustvu te o razlozima odsustva. Problem koji proizlazi iz prijave o povredi radne obveze od 24.2.2014. godine sastoji se u tome što Belizar Križan svoj položaj neposrednog rukovoditelja stegovno optuženog Dubravka Pervana zlorabi na način da ga primorava da mu u dane kada odsustvuje s posla, zbog obveza koje ima kao predsjednik nezavisnog sindikata uposlenika elektroprivrede HZ HB, dostavi pismeni zahtjev ili obavještenje o odsustvu s posla. Zloraba se sastoji u tome što Belizar Križan nakon prijema bilo zahtjeva o odsustvovanju s posla bilo obavještenja o odsustvu s posla to smatra kao zahtjev o plaćenom odsustvu s posla. U tom smislu donosi rješenje kojim se stegovno optuženom odobrava plaćeno odsustvo s posla, što za posljedicu ima da se taj dan stegovno optuženom ne računa minuli rad, da mu ne pripada pravo na topli obrok te na prijevoz.

Nadalje navodi da prilikom izjašnjenja o ovoj situaciji zatraženom od strane ombudsmana, a na zahtjev optuženog, Belizar Križan je izjavio da je uposlenik Dubravko Pervan u razdoblju od 1.4.2013. do 27.11. 2013. obavljao poslove rukovoditelja poslovnice Livno te u tom razdoblju zatražio odsustvo s posla 36 puta – u ukupnom trajanju od 81 radnog dana, radi obavljanja sindikalnih aktivnosti. Te mu je sukladno članku 92. točka 3. Kolektivnog Ugovora svaki put bilo i odobreno, misli se na odsustvo, u kojem pravcu Belizar Križan nije iznio točne činjenice zbog toga što stegovno optuženi ni jednom od 36 puta nije tražio da mu se odobri odsustvo s posla već obavijestio neposrednog rukovoditelja da će obavljati poslove u svezi sa njegovim položajem predsjednika sindikata. Na ovaj način je Belizar Križan oštetio prava iz radnog odnosa stegovno optuženoga u svakom od 36 slučajeva donošenja rješenja o plaćenom odsustvu s posla jer ga je onemogućio da zbog donošenja tog rješenja uživa sva prava iz radnog odnosa koja mu kao izabranom predsjedniku u sindikatu pripadaju na temelju kolektivnog ugovora i zakona o radu kao krovnog propisa u Federaciji BiH.

U daljnjem tijeku branitelj stegovno optuženog navodi da već duži vremenski period odnos između Sindikata i Uprave društva je narušen zbog nepostojanja dogovora o rješavanju suštinskih pitanja koja su regulirana Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, što je sve rezultiralo podnošenjem prijave za povredu radne obveze prema uposleniku koji je i predsjednik Sindikata. Posebno ističu da ne postoji nikakav opravdan razlog kojim se predsjedniku Sindikata ne bi omogućilo da dužnost izabranog predsjednika obavlja profesionalno te da regulira svoja prava po isteku mandata u Sindikatu I vrati se na svoje radno mjesto u okviru Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar.
Dalje navodi da se stegovno optuženi na različite načine obraćao odgovornim u JP EP HZ HB tražeći reguliranje međusobnih odnosa, međutim da to do dan danas nije izvršeno. Iz navedenog proizlazi da se u ovom slučaju uopće ne radi o neopravdanom izostanku s posla u navedene dane, već se radi o nastavku pritiska koji podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka i neposredni rukovoditelj stegovno optuženog zajedno čine u namjeri da ga spriječe da redovito izvršava svoje obveze kao predsjednik Sindikata.

U dokaznom postupku, uvidom i čitanjem sljedećih predloženih dokaza od stranaka:
•Zapisnik od 27. studenog 2013. Godine pod brojem 111-2517/13 i dokaze koji su uloženi uz Zahtjev za pokretanje steg. Post.
•Ugovor o radu na neodr.vr. 111-2564/13 od 2.12.2013.
•Pregled sati za mjesec veljaču 2013. od 25.2.2014.
•Evidencija nazočnosti uposlenog na radu za 17., 18, 19T 20, I 21.2.2014. godine (5 komada)
•Odluka NSU EP HZ HB BR, 293/ OD 31.5.2010. godine kojom se konstatira da steg.optuženi izabran za predsjednika NSUEPHZHB.
•Dopis NSUEPHZHB br 463/08 od 2.12.2008. prijedlog ugovora o reguliranju međusobnih odnosa JP EP HZ HB i NSU,
•Dopis NSUEPHZHB BR. 386/12 OD 31.5.2012.
•Odluka Skupštine NSUEPHZHB br. 460-5/12 od 21.6.2012,
•Zapisnik br 940/12 od 2012.2012. godine na konstituirajućoj sjednici Glavnog vijeća uposlenika JP EP HZ HB
•Zapisnik sa sastanka od 1.8.2012. godine između uprave JP i NSU
•Prijedlog ugovora o reguliranju međusobnih odnosa od 1.1.2012. godne
•Zahtjev broj 846/12 od 4.12.2012.
•Odgovor na dopis br. VI1-333/12 od 11.12.2012.
•Dopis NSU br, 30/13 od 17.1.2013.
•Zahtjev za regl. RO u JP EP HZ HB 36/13 od 28.1.2013. godine
•Prijedlog zaveden pod brojem 293/13 od 17.4.2013.
•Dopis Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 01-49-1164/13 od 15.4,2013.
•Dopis Federalnog ministarstva energije, rudarstva i Industrije 08-34-1091/13 od 14.5.2013.
•Poziv br. 407/13 od 10.6.2013.
•Zapisnik sastanak povj. Za praćenje primjene i tumačenja uredbe kol.ugovora Elektroprivredne djelatnosti u FBiH480/13 od 13.6.
•Zahtjev za reguliranje međusobnih odnosa broj 557/13 od 25.7.2013.
•Odluka NU br. 619-2/10 od 24.11.2010.
•Odluka NSU br, 101-2/13 od 14.2.2013.
•Odluka NSU 244-1/13 od 25.3.2013.
•Prijedlog ugovora o regl. Međusobnih odnosa od 1.8.2013.
•Zapisnik 111-2515/13 od 26.2.2013.
•Zapisnik 11-2517/13 od 27.11.2013.
•Odluka 1-9235/13 28.11.2013.
•Odluka 111-2563/12 2.12.2013.
•otkazu o ugovora o radu stegovno optuženog s ponudom izmijenjenog ugovora o radu 111-2563/12 od 2.12.
•Dopis 109/14 od 13.2.2014.
•Obračunski list plaće SO za mjesec 12, 2013.
•Obračunski list plaće za mjesec 1. 2014.
•Odluka 108-1/14 od 13.2.2014.
•Potvrda o prijemu dokumenta izdana od opć.sud u Livnu dana 14.2.2014. br. Predmeta 080RS02956714RS ii tužba tužitelja Dubravka Pervana dostavljena po punomoćniku odvjetniku Karača Emiru.
•Zahtjev od 25.2.2014. br. 1-146/14

Stegovno povjerenstvo je donijelo odluku iz pravorijeka ovoga Rješenja cijeneći sve izvedene dokaze ponaosob i u međusobnoj svezi, a kako slijedi:
Uvidom u dostavljene dokaze od strane podnositelja zahtjeva nesporno je utvrđeno da je Dubravko Pervan uposlenik JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, da je u radnom odnosu u tom javnom poduzeću temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme br. 111-2564/13 od
02.12.2013. goddine, nesporno je utvrđeno da isti je izostao s posla u dane 17.,18.,19.,20. i
21.02.2014. godine, međutim ničim nije dokazano da nije opravdao svoj izostanak s posla, odnosno da nije obavijestio svog neposrednog rukovoditelja.
Nakon uvida u dostavljene dokaze od strane stegovno optuženog nesporno je utvrđeno da isti istovremeno obnaša funkciju predsjednika nezavisnog sindikata uposlenika EPHZHB te da obnašajući tu funkciju Često izostaje s svoga radnog mjesta.
Dokazi koji su predloženi u spis od strane stegovno optuženog, a koji se odnose na reguliranje međusobnih odnosa NSUEPHZHB u JP EPHZHB nisu bitni za utvrđivanje činjeničnog stanja i stegovno povjerenstvo nije ulazilo u sadržaj istih.
Cijeneći iznesenu obranu stegovno optuženog koji je izjavio da se usmeno javljao svom neposrednom rukovoditelju svaki put kada je morao prisustvovati sastancima vezano za rad sindikata, a dovodeći je u međusobnu vezu s iskazom punomoćnika podnositelja zahtjeva da ti navodi nisu točni, ovo povjerenstvo je zauzelo stav da, u situaciji kada postoje samo usmene izjave stranaka koje su u cijelosti suprotne, a za koje rie postoje materijalni dokazi niti kakvi drugi dokazi, zauzeo stav koji ide u korist stegovno optuženog, primjenjujući načelo in dubio pro reo. Zbog prednje navedenog, a cijeneći sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti (obavljanje poslova rukovodećeg radnog mjesta, obavljanje funkcije predsjednika NSUEPHZHB kao i predsjednika Vijeća uposlenika, duljina radnog staža, otac četvoro malodobne djece) Stegovno povjerenstvo je zaključilo da od strane podnositelja zahtjeva nije dokazano da je stegovno optuženi neopravdano izostao s posla u dane navedene u zahtjevu te da o razlozima svoga izostanaka nije obavijestio svog neposrednog rukovoditelja, radi čega je i odlučeno kao u izrijeku ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno, s tim da može biti predmet Sudskog preispitivanja sukladno zakonima u BiH.