Nadzorni odbor JP EP HZHB pokrenuo istragu protiv generalnog direktora Nikole Krešića

Predsjedništvo NSUEPHZHB je podnijelo Nadzornom odboru JP EP HZHB d.d. Mostar prijavu protiv generalnog direktora Nikole Krešića zbog kršenja odredbi Etičkog kodeksa. Na sjednici Nadzornog odbora JP EP HZHB d.d. Mostar održanoj 29.09.2014. godine donesen je zaključak o pokretanju istrage radi utvrđivanja odgovornosti generalnog direktora Nikole Krešića.

Povreda Etičkog kodeksa koju je Nikola Krešić počinio sastoji se od upornog ne prihvaćanja NSUEPHZHB kao socijalnog partnera, zlouporabe položaja i ovlasti, koja se sastoji u sustavnoj diskriminaciji i mobingu prema aktivistima sindikata i ne izvršavanja Odluke Uprave Društva od 28.11.2013.godine koja regulira radno pravni status predsjednika sindikata Dubravka Pervana.

Nadzorni odbor JP EPHZHB d.d. Mostar je ostavio rok od 10 dana  generalnom direktoru Nikoli Krešiću da dostavi dokaze koji navedenu prijavu opovrgavaju. Ukoliko isti ne dostavi dokaze Nadzorni odbor će sukladno Zakonu o javnim poduzećima u FBiH, Statutu i Etičkom kodeksu JP EP HZHB d.d. Mostar utvrditi odgovornost generalnog direktora Nikole Krešića što može predstavljati razlog za smjenu s dužnosti generalnog direktora ili otkaz i prestanak radnog odnosa u Elektroprivredi HZ HB.