Obavjest članstvu NSUEPHZHB u vezi Hercegovina osiguranja

Ovaj poziv se odnosi na članove Sindikata koji su dali punomoći odvjetničkom uredu Vesna Pehar i Zoran Lesko koji nas zastupaju u predmetu Hercegovina osiguranje i potraživanja od životnog osiguranja.

Molimo Sindikalne povjerenike da zatraže podatke i čitko popune tablicu uposlenika sa podacima: ime i prezime, JMBG, naziv banke i broj tekućeg računa ili broj partije i vlastoručni potpis člana sindikata na koji će se prebaciti novčana sredstva od Hercegovina osiguranja.

Isto tako molimo Sindikalne povjerenike da prikupe podatke od naših umirovljenika koji su dali svoje punomoći o zastupanju odvjetničkoj kući Pehar-Lesko, a za one uposlenike i umirovljenike koji su umrli potrebito je dostaviti Rješenje sa suda o ostavinskoj raspravi.

Podatci o korisnicima se mogu naći na internet stranici Hercegovina osiguranja d.d. i provjeriti na Tablici priznatih potraživanja po prijavama vjerovnika korisnika životnog osiguranja pod točkom 2.

Za uposlenike koji su istupili iz NSUEPHZHB isti trebaju ostvariti kontakt sa odvjetničkim uredom Pehar-Lesko i regulirati svoja potraživanja.

Potrebite podatke treba dostaviti u središnjicu NSUEPHZHB žurno a najkasnije do 21.11.2014.godine.