Odluka za sudske postupke

Na temelju članka 49. st. 3. Statuta NSUEPHZHB i odluke Skupštine NSUEPHZHB broj: 543-10/13, od 15. 07. 2013. god. Predsjedništvo NSUEPHZHB na 6.sjednici održanoj dana 19.05.2015.godine, donosi slijedeću:

O D L U K U

o troškovima članova NSUEPHZHB u radnim sporovima i drugim postupcima

u svezi sa radnim odnosom

Članak 1.

            Ovom odlukom uređuju se pitanja plaćanja troškova zaštite prava iz radnog odnosa članovima NSUEPHZHB u radnim sporovima pred sudom, u postupcima kod poslodavca, pred arbitražom i drugim državnim i inim tijelima.

Članak 2.

            Član NSUEPHZHB ima pravo podnijeti zahtjev za plaćanje troškova zaštite prava iz radnog odnosa.

            Zahtjev se podnosi Predsjedništvu NSUEPHZHB, putem tajnika Sindikata u pismenoj formi.

Članak 3.

Tajnik NSUEPHZHB zahtjev za plaćanje troškova zaštite prava iz radnog odnosa, sa pripadajućom dokumentacijom prosljeđuje odvjetničkom uredu sa kojim NSUEPHZHB ima zaključen ugovor.

            Odvjetnički ured sa kojim NSUEPHZHB ima zaključen ugovor u roku od 15 dana da stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva člana NSUEPHZHB za zaštitu prava iz radnog odnosa.

Članak 4.

            U slučaju da odvjetnički ured iz čl. 2 ove odluke da pozitivno stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva predsjedništvo NSUEPHZHB će donijeti odluku o nadoknadi troškova postupaka za zaštitu prava iz radnog odnosa svojega člana, tj. sudskih pristojba, troškova vještačenja i sl., o čemu će se sa članom NSUEPHZHB zaključiti Ugovor.

Članak 5.

            Ukoliko postoje opravdani razlozi, a posebno mogućnost velikog broja postupaka, u kojem slučaju bi postojala mogućnost ugroze financijske stabilnosti NSUEPHZHB, Predsjedništvo će donijeti posebnu odluku.

Članak 6.

            Ukoliko se član NSUEPHZHB, u slučaju pozitivnog stručnog mišljenja odvjetničkog ureda o osnovanosti postupka za zaštitu prava iz radnog odnosa odluči za pokretanje postupka za zaštitu prava iz radnog odnosa dužan je prethodno uplatiti nepovratni iznos od 150,00 KM na ime predujme materijalnih troškova postupka zaštite prava iz radnog odnosa, na žiro račun NSUEPHZHB.

Članak 7.

            Član NSUEPHZHB punomoćnika koji će ga zastupati u postupku bira osobno.

            U slučaju da član sindikata izabere odvjetnički ured koji ima zaključen ugovor sa NSUEPHZHB troškovi će biti regulirani ugovorom o pružanju odvjetničkih usluga.

            U slučaju da član izabere odvjetnički ured sa kojim NSUEPHZHB nema zaključen ugovor Sindikat će mu snositi troškove postupka u istom iznosu kao i članu koji je izabrao odvjetnički ured koji ima zaključen ugovor sa NSUEPHZHB, (troškove sudskih pristojbi, vještačenja i sl.).

Članak 8.

            U slučaju pozitivnog ishoda za zaštitu prava iz radnog odnosa novčana sredstva koja je uplatio sindikat, član NSUEPHZHB  koji je pokrenuo postupak zaštite prava iz radnog odnosa dužan je uplatiti na račun NSUEPHZHB u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti odluke kojom su mu zaštićena prava iz radnog odnosa.

Članak 9.

Iznimno, ukoliko je zbog karaktera povrede prava iz radnog odnosa potrebno hitno reagirati, član NSUEPHZHB može pokrenuti postupak zaštite prava iz radnog odnosa ili angažirati punomoćnika i prije mišljenja odvjetničkog ureda sa kojim NSUEPHZHB ima zaključen ugovor.

U slučaju iz st. 1. ovoga članka član NSUEPHZHB mora odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je pokrenuo postupak zaštite prava iz radnog odnosa podnijeti zahtjev za plaćanje troškova zaštite prava iz radnog odnosa.

Članak 10.

Ukoliko član NSUEPHZHB u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka zaštite prava iz radnog odnosa ili angažiranja punomoćnika ne podnese zahtjev za plaćanje troškova zaštite prava iz radnog odnosa, zahtjev se ne može podnijeti, a u slučaju podnošenja Predsjedništvo NSUEPHZHB će takav zahtjev odbiti.

Članak 11.

           Autentično tumačenje ove Odluke daje Predsjedništvo NSUEPHZHB.

Članak 12.

           Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                  Predsjednik NSUEPHZHB

                                                                                        Dubravko Pervan