Pravilnik BUP

NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA

NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA

ELEKTROPRIVREDE HRVATSKE

ZAJEDNICE HERCEG BOSNE-(NSUEPHZHB)

 

Broj:412 /17

Nadnevak: 24.07.2017.godine.

 

Temeljem Članka 43. stavak 1. točka b.) Statuta Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne  (Prečišćeni tekst) Skupština  NSUEPHZHB donosi:

 

                                             PRAVILNIK

                  O RADU BLAGAJNE UZAJAMNE POMOĆI

 

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se ciljevi i zadaci BUP-i, članstvo u BUP-i, vođenje BUP-i, financiranje i kriteriji za korištenje sredstava BUP-i.

 

Članak 2.

Blagajna uzajamne pomoći (BUP) Nezavisnog sindikata uposlenika elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB), osnovana je u cilju uzajamne pomoći članova Sindikata, na principu dragovoljnog učlanjenja samo za članove Sindikata potpisivanjem pristupnice koja se dostavlja u središnjicu Sindikata.

 

Članak 3.

Fond BUP-i formira se novčanim ulozima svojih članova i dotacijama Sindikata koje mogu biti povratne i ne povratne.

 

Članak 4.

Blagajna uzajamne pomoći se formira jedinstveno na razini Sindikata.

 

Članak 5.

Rad BUP-i vodi Povjerenstvo, kojeg imenuje Predsjedništvo Sindikata. Članovi povjerenstva ne mogu biti članovi Nadzornog odbora Sindikata.

 

 

Članak 6.

Za svoj rad Povjerenstvo odgovara Predsjedništvu Sindikata, Nadzornom odboru i Skupštini Sindikata. Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva i kojima rukovodi predsjednik povjerenstva BUP-i, a odluke donosi javnim glasovanjem natpolovičnom većinom.

 

 

Članak 7.

Povjerenstvo BUP-i broji minimalno tri, a najviše sedam članova, od kojih je jedan blagajnik . Predsjednika Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva.

 

Članak 8.

Povjerenstvo BUP-i:

  • Vodi matičnu knjigu članova BUP-i.
  • Zaprima zahtjeve članova za pozajmicu i odobrava iznos pozajmice.
  • Vrši mjesečnu obradu novih zahtjeva i pismeno o tome izvještava obračunske službe Poduzeća.

 

Članak 9.

Novčana naknada za rad blagajnika će biti u fiksnom mjesečnom iznosu, a njen iznos i način isplate će odredit svojom odlukom Predsjedništvo sindikata.

 

Članak 10.

Najniži novčani iznos koji može uložiti pojedini član BUP-i ne može biti manji od 30 KM mjesečno, a gornji maksimalni iznos nije ograničen.

 

Članak 11.

Maksimalni iznos pozajmice je trostruka vrijednost uloga člana BUP-i, s tim da član BUP-i stiče pravo za Zahtjev za pozajmicom nakon 6 (šest) mjeseci članstva u BUP-i. Najviši iznos pozajmice koji se može odobriti članu BUP-i je u visini od 9.000,00 (devet tisuća) KM.

 

Članak 12.

Odobrena pozajmica se vraća u najviše 36 mjesečnih obroka, s tim što rata obročne otplate ne može biti manja od 100,00 KM (stotinu KM), a duljinu otplate svaki član BUP-i navodi na podnesenom Zahtjevu za odobrenje pozajmice.

 

Članak 13.

Dok traje povrat obroka otplate pozajmice ne može se podizati cijeli ili djelomični ulog, izuzev ako ulog ne prelazi traženi omjer pozajmice 1:3.

 

Članak 14.

Na odobreni iznos pozajmice, isplate dijela uloga ili isplate cijelog uloga Povjerenstvo BUP-i obračunava 1% troškova obrade. Isti će biti namireni umanjenjem isplate pozajmice ili uloga za taj iznos.

 

 

Članak 15.

Prioritet za dodjelu pozajmice će se određivati ovisno od vremena zaprimanja Zahtjeva za pozajmicom.

U slučaju da isti rang prioriteta ima više članova, prednost imaju članovi koji su ranije otplatili prethodnu pozajmicu.

 

 

Članak 16.

Pravo na novu pozajmicu stiče se potpunom otplatom prethodne pozajmice.

 

Članak 17.

Svaki član BUP-i obvezan je uplaćivati mjesečno ulog u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika.

Promjena visine uloga vrši se na način da se pismeni Zahtjev uputi Povjerenstvu BUP-i  s tim što se u tijeku jedne godine visina uloga može samo jedan put promijeniti.

 

Članak 18.

Ukupni ulog svakog člana vodi se u matičnoj knjizi članova BUP-i.

 

Članak 19.

U slučaju smrti člana BUP-i vrši se poravnanje između neotplaćenog dijela pozajmice i uloga člana BUP-i, ukoliko je ulog umrlog člana BUP-i veći od neotplaćenog dijela pozajmice, razlika se isplaćuje porodici člana BUP-i, a eventualno ne pokriveni dio pozajmice otpisuje se na teret BUP-i.

 

Članak 20.

Isplata ukupnog uloga za člana koji se ispisuje vrši se sukladno Članku 15. ovog Pravilnika.

 

Članak 21.

Obračunska služba sav iznos za BUP-i doznačava na podračun Sindikata, koji je otvoren za potrebe BUP-i.

 

Članak 22.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku i na način donošenja.

 

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednik NSUEPHZHB

Dubravko Pervan