Pravilnik fonda solidarnosti

Na temelju članka 43. stavak b) Statuta Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne Mostar, (u daljnjem tekstu NSUEPHZHB) Skupština NSUEPHZHB dana 04.06.2019. godine  d o n o s i:

PRAVILNIK

Fonda solidarnosti NSUEPHZHB

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Fond solidarnosti NSUEPHZHB (u daljnjem tekstu: Fond solidarnosti) je dragovoljni fond za pružanje financijske, materijalne i druge pomoći članstvu.

Članak 2.

Ovim pravilnikom se uređuju:

 1. ciljevi i zadaci Fonda solidarnosti,
 2. upravljanje Fondom solidarnosti,
 3. učlanjenje i istupanje iz Fonda solidarnosti,
 4. pravila i kriteriji za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti,
 5. uloga Sindikata i Povjerenstva fonda solidarnosti u upravljanju i raspolaganju sredstvima  Fonda,
 6. druga značajna pitanja za ostvarenje ciljeva i zadataka Fonda solidarnosti.

 

II. CILJ I ZADATAK FONDA SOLIDARNOSTI

Članak 3.

Cilj osnivanja Fonda solidarnosti je pomoć članu Fonda i njegovoj užoj obitelji, za očuvanje zdravlja i života, za ublažavanje materijalnih gubitaka i pomoć u dijelu troškova nastalih bolešću, ozljedom, višom silom, ali i u izvanrednim prilikama, po odluci Predsjedništva sindikata.

Pomoć isplaćena po ovom članku ne isključuje druge vidove pomoći, kako je to regulirano ostalim pravnim propisima.

Članak 4.

Zadatak Fonda solidarnosti je da članu Fonda i njegovoj užoj obitelji, sukladno mogućnostima Fonda solidarnosti dadne jednokratnu novčanu pomoć, u slučaju kad se ispune uvjeti iz čl. 3. ovoga Pravilnika.

Pod članom uže obitelji podrazumijevaju se bračni drug, djeca do navršenih 26 godina života, kao i djeca sa posebnim potrebama bez obzira na godine života, (bračno, izvanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na uzdržavanje) i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha usvojitelj), malodobna braća i sestre koje radnik uzdržava živeći u zajedničkom kućanstvu, kao i unučad bez roditelja koje uposlenik izdržava.

 

III. UPRAVLJANJE FONDOM SOLIDARNOSTI

Članak 5.

Fondom solidarnosti upravlja Povjerenstvo od pet članova koje imenuje Predsjedništvo NSUEPHZHB, a članom Povjerenstva može biti samo član NSUEPHZHB koji je član Fonda solidarnosti.

Članovi Povjerenstva Fonda solidarnosti između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Fonda solidarnosti.

Članak 6.

Povjerenstvo se sastaje i donosi odluke na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Sjednice Povjerenstva saziva, njihovim radom rukovodi i predlaže dnevni red predsjednik Povjerenstva Fonda solidarnosti a u njegovoj izočnosti zamjenik predsjednika Povjerenstva Fonda solidarnosti.

Povjerenstvo  Fonda  solidarnosti djeluje i donosi odluke ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Povjerenstva Fonda solidarnosti.

Povjerenstvo Fonda solidarnosti donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova u pravilu javnim glasovanjem.

IV. UČLANJIVANJE, ISTUPANJE IZ FONDA SOLIDARNOSTI I PRAVO NA DODJELU POMOĆI

Članak 7.

Članom Fonda solidarnosti može biti član NSUEPHZHB.

Članak 8.

Istupanjem iz Fonda solidarnosti članu prestaju sva prava u svezi s uporabom sredstava Fonda solidarnosti.

V. SREDSTVA FONDA SOLIDARNOSTI

Članak 9.

Izvori sredstava Fonda solidarnosti su članarina (0,5 % od neto plaće uposlenika) i drugi dodatni izvori (donacije i sl.).

 

 

VI. UPORABA  SREDSTAVA  FONDA SOLIDARNOSTI I IZNOS POMOĆI                

Članak 10.

Sredstva Fonda solidarnosti mogu se jednokratno dodijeliti članu Fonda solidarnosti ili članovima njegove uže obitelji u slijedećim slučajevima:

 1. bolničkog liječenja naročito teških bolesti i zdravstvenih usluga u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 2. liječničkih operacija i rehabilitacija,
 3. troškova za nabavu medicinskih pomagala i lijekova,
 4. pomoć članu fonda koji je na dugotrajnom bolovanju,
 5. u slučaju trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja,
 6. smrti člana Fonda solidarnosti ili člana njegove uže obitelji,
 7. u slučaju naročito teškog socijalnog položaja člana Fonda ili članova njegove uže obitelji,
 8. za slučaj rođenja djeteta,
 9. prigodom odlaska u mirovinu,
 10. požara, poplave ili drugog materijalnog gubitka, prouzročenog višom silom.

Članak 11.

Najveći iznos pomoći za jednog člana Fonda solidarnosti može iznositi do jedne prosječne mjesečne neto plaće, računajući prosjek posljednja tri mjeseca u Društvu.

Na prijedlog Povjerenstva Fonda solidarnosti, Predsjedništvo NSUEPHZHB može odobriti i veći iznos pomoći od iznosa navedenog u stavku 1. ovog članka za naročito teške slučajeve, a odobrena pomoć može iznositi do iznosa od još jedne prosječne neto plaće u Društvu.

Po istom osnovu, član Fonda solidarnosti može dobiti samo jednom pomoć, osim u slučajevima kad se stanje po tom istom osnovu značajnije pogorša.

Ukoliko  su članovi Fonda solidarnosti dvije ili više osoba koji su članovi uže obitelji iz članka 4. ovog Pravilnika, pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan od njih ili se odobrena pomoć ravnomjerno dijeli.

Članak 12.

Zahtjev za dodjelu pomoći iz sredstava Fonda solidarnosti sa popratnom dokumentacijom, član Fonda predaje povjereniku svoje sindikalne jedince.

Zahtjev mora biti obrazložen s odgovarajućom pripadajućom dokumentacijom i podnesen na propisanom obrascu na kojem podnositelj mora pribaviti u pisanom obliku mišljenje sindikalnog povjerenika sindikalne jedinice kojoj pripada podnositelj zahtjeva. U slučaju spriječenosti sindikalnog povjerenika mišljenje daje zamjenik povjerenika.

Povjerenik sindikalne jedince popunjen zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja Povjerenstvu Fonda solidarnosti preko tajništva NSUEPHZHB.

Obrazac zahtjeva za dodjelu pomoći iz sredstava Fonda solidarnosti NSUEPHZHB čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

Zahtjev za dodjelu pomoći iz sredstava Fonda solidarnosti može se podnijeti najkasnije 6 mjeseci od događaja na koji se odnosi zahtjev.

Podnositelj zahtjeva odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u zahtjevu i pripadajućoj dokumentaciji.

Članak 14.

Uz zahtjev i mišljenje podnositelj mora dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost svojeg zahtjeva kao:

a)  presliku  medicinske dokumentacije,

b)  originalne račune ili predračune troškova liječenja, kupovine lijekova i 

     ortopedskih pomagala,

c)  presliku izvješća liječničkog povjerenstva, doznake o neprekidnom bolovanju   

     radnika.

d) izvadak iz matične knjige umrlih.

e)  izvadak iz matične knjige rođenih,

f)   dokaz o umirovljenju.

 • Izvješće mjerodavnog tijela o procjeni štete.

Priložena dokumentacija ne smije biti starija od šest mjeseci.

Članak 15.

Svaki zahtjev bit će pojedinačno obrađen, te u cijelosti ili djelomično odobren ili odbijen.

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u pisanom obliku o odluci Povjerenstva, koju potpisuje predsjednik Povjerenstva Fonda solidarnosti.

Članak 16.

Odobrena sredstva članu Fonda solidarnosti ili članu obitelji  uplaćuju se na njegov tekući račun.

Članak 17.

Pri odlučivanju o uporabi sredstava Fonda solidarnosti Povjerenstvo Fonda solidarnosti je dužno voditi računa o iznosu sredstava kojima raspolaže Fond solidarnosti svrhovitosti i racionalnosti uporabe sredstava Fonda solidarnosti.

Prije donošenja odluke o dodjeli sredstava Fonda solidarnosti, Povjerenstvo je dužno proučiti svu pristiglu dokumentaciju predviđenu člankom 14. ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo Fonda solidarnosti svoju dužnost obavlja na temelju Pravilnika, samostalno je u svojem radu i za isti odgovara Predsjedništvu i Skupštini NSUEPHZHB.

Članak 18.

Protiv odluke Povjerenstva Fonda solidarnosti podnositelj zahtjeva kojem je odbijen ili djelomično usvojen zahtjev za dodjelu pomoći može uložiti prigovor Predsjedništvu NSUEPHZHB.

Prigovor se može uložiti jedino iz razloga povrede odredbi Pravilnika Fonda solidarnosti.

Članak 19.

Prigovor se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke Povjerenstva Fonda solidarnosti.

Prigovor se podnosi Predsjedništvu NSUEPHZHB u 2 primjerka.

VII. NADZOR NAD RADOM POVJERENSTVA

Članak 20.

Nadzorni odbor NSUEPHZHB vrši funkciju Nadzornog odbora Fonda solidarnosti.

Članak 21.

Povjerenstvo Fonda solidarnosti će redovito izvješćivati Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Skupštinu NSUEPHZHB o poduzetim radnjama glede uporabe sredstava Fonda solidarnosti.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Danom donošenja ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik sindikalnog Fonda solidarnosti od 21. svibnja 2009. godine.

Broj:300-3/19

                                                                 Predsjednik Skupštine NSUEPHZH

                                                                       Željko Ćošković

ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI IZ SREDSTAVA

                                FONDA  SOLIDARNOSTI NSUEPHZHB

Podaci o članu Fonda – korisniku:

– Ime i prezime ____________________________________________________

– JMB: ____________________  Adresa stanovanja ______________________

– Naziv sindikalne jedinice    _________________________________________

– Raspoređen na radno mjesto ________________________________________

– Član Fonda od  __________ Neto plaća prethodnog mjeseca _____________

– Banka___________________, Broj tekućeg računa______________________________

Navesti ukratko osnovne razloge za dodjelu sredstava

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 (obvezno priložiti svu pripadajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju gornji navodi. Dokumenti ne smiju biti stariji od šest (6) mjeseci).

Pod materijalnom i moralnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo, te podaci iz pripadajuće dokumentacije u potpunosti istiniti i točni.

                                                                                  Član Fonda – korisnik    

                                                                                                    ________________________

Mišljenje  povjerenika sindikalne jedinice

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

U _______________, __________ 20___ god.                  Povjerenik SJ

                                                                                                   ________________________