Statut

 

S T A T U T

NEZAVISNOG SINDIKATA UPOSLENIKA

ELEKTROPRIVREDE HZ HERCEG BOSNE MOSTAR

 

 

 

 

S T A T U T

NEZAVISNOG SINDIKATA UPOSLENIKA

ELEKTROPRIVREDE HZ HERCEG BOSNE MOSTAR

(Prečišćeni tekst)

Mostar, lipanj 2017.godine.

Na temelju članka 12. i 14. Zakon o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/02.), Skupština Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivreda HZ Herceg Bosne Mostar, na zasjedanju održanom: 01.06. 2017. godine je utvrdila Prečišćeni tekst Statuta Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne Mostar, (NSUEPHZHB).

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se statutom Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne, Mostar (u daljnjem tekstu: Sindikat) uređuje: naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, svrha, programski ciljevi i djelatnost Sindikata, unutarnji ustroj, tijela upravljanja Sindikata, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela Sindikata, postupak učlanjenja i prestanak članstva, način određivanja članarine, način stjecanja, raspolaganja i nadzora nad imovinom, način donošenja i izmjene Statuta, pravila i drugih općih akata, prestanak rada Sindikata i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje Sindikata.

 

Članak 2.

 • Nezavisni sindikat uposlenika elektroprivrede HZ Herceg Bosne, Mostar je dragovoljna, samostalna, nezavisna, izvanstranačka, interesna udruga uposlenika elektroprivredne i srodne djelatnosti, a svoje interese ostvaruje članstvom u Sindikatu.

 

 • Sindikat je ustrojen sukladno Zakonu o radu i drugim propisima, a zasnovan je na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njegovih članova.

 

II. NAZIV SJEDIŠTE, OZNAKE I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 3.

 • Puni naziv Sindikata je: Nezavisni sindikat uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne Mostar.

 

 • U međunarodnoj suradnji naziv Sindikata je „Independent trade union of workers of elektroprivreda HZ Herceg Bosne Mostar“.

 

 • Skraćeni naziv je: NSUEPHZHB Mostar.

 

Članak 4.

Sjedište Sindikata je u Mostaru, Zagrebačka 1.

 

 

Članak 5.

Sindikat ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 6.

Sindikat djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine i šire.

 

Članak 7.

 • Temeljem Odluke Skupštine sindikat se udružuje u različite sindikalne udruge radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

 

 • Svojom suradnjom i članstvom u tim udrugama izražava solidarnost s sindikatima u Bosni i Hercegovini i s međunarodnim sindikalnim organizacijama.

 

Članak 8.

 • Sindikat ima pečat, okruglog oblika, promjera 40 i 20 mm, sadrži naziv Sindikata na hrvatskom jeziku ispisan latiničnim pismom u koncentričnim krugovima i skraćeni naziv Nezavisni sindikat uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne Mostar, a u središtu pečata ispisano je mjesto sjedišta Sindikata.

 

 • Sindikat može imati više pečata u kojem slučaju se označavaju brojčanim oznakama.

 

 • Pečat organizacijskog oblika Sindikata uz naziv iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i naziv organizacijskog oblika i njegovo sjedište.

 

 • Štambilj Sindikata je pravokutnog oblika, dimenzija 60×40 mm i sadrži naziv i sjedište Sindikata, brojeve pismena i nadnevak prijama.

 

Članak 9.

 • Sindikat ima svoje znakovlje: znak, zastavu i zastavicu.

 

 • Znak sindikata je stilizirana skraćenica NSUEPHZHB.

 

 • Zastava Sindikata je plave boje, s znakom NSUEPHZHB u sredini.

 

 • Zastavica je istovjetna zastavi Sindikata.

III. SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST SINDIKATA

Članak 10.

Sindikat je dragovoljno udruženje uposlenika u koje se učlanjuju uposlenici Elektroprivredne i srodne djelatnosti, radi zaštite, unaprjeđenja i provedbe ekonomskih, socijalnih, pravnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih interesa sindikalnog članstva na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

 

Članak 11.

 • Svoju aktivnost Sindikat zasniva na potvrdi stvaranja boljeg, humanijeg i kvalitetnijeg života uposlenika; neovisan je u odnosu na vlast, političke stranke, vjerske zajednice, upravu, poslodavce i njihova udruženja.

 

 • U svrhu ostvarivanja svojih programskih ciljeva Sindikat će djelovat na zaštiti i provedbi interesa svog članstva u područjima: uvjeta života i rada, socijalne sigurnosti i zaštiti životnog standarda, sigurnosti uposlenika i prava na rad, nezavisnog sindikalnog pokreta (očuvanja prava na štrajk) socijalne i zdravstvene politike, zaštite slobode i prava čovjeka, tržišta rada i utvrđivanja cijene rada, radničke solidarnosti, obrazovanja i osposobljavanja kadrova, slobodnog sindikalnog djelovanja, razvoja domaće i međunarodne sindikalne suradnje, provedbe socijalne integracije s Europom i svijetom, zaštiti demokratskih izbora i slobode i prava čovjeka, suprotstavljanju svakoj diskriminaciji utemeljenoj na boji kože, nacionalnosti, spolu, rasi, vjeri i političkom opredjeljenju, zaštita prava i slobode djelovanja sindikalnih povjerenika i uposleničkih predstavnika i zaštiti pojedinačnih prava svojih članova.

 

Članak 12.

 • U svim vidovima djelovanja Sindikat će se pridržavati načela slobodnog svjetskog sindikalnog pokreta, te posebnih ciljeva i ideja Međunarodne organizacije rada (ILO) navedenih u Philadelphijskoj deklaraciji iz 1944. godine.

 

 • Radi ostvarivanja svrhe i programskih ciljeva djelatnost Sindikata bit će usmjerena osobito na:
 1. zalaganje za sigurnost uposlenja i prava na rad,
 2. zalaganje za provedbu socijalne integracije s Europom i svijetom,
 3. zaštitu demokratskih načela, te pojedinačnih prava svojih članova,
 4. zaštitu nacionalnog sindikalnog pokreta,
 5. zaštitu i promicanje prava i interesa članova iz područja zaštite na radu, te

zaštite radne i životne sredine,

 1. razvoj i zaštitu zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja za sve članove,
 2. razvoj preventivne zdravstvene zaštite za članove,
 3. zastupanje članova u radnim sporovima kod poslodavaca, pred sudom, arbitražom i drugim državnim tijelima,
 4. informiranje članova o pravima iz rada, te o pravima članova Sindikata,
 5. materijalno pomaganje članova pod uvjetima utvrđenim posebnim pravilnikom,
 6. osiguranje nabave robe široke potrošnje članovima Sindikata po povoljnijim uvjetima sukladno zakonu,
 7. osiguranje organiziranog smještaja članovima Sindikata za odmor, te organizirano bavljenje rekreacijom,
 8. obrazovanje i osposobljavanje kadrova,
 9. zaštita prava i sloboda djelovanja sindikalnih povjerenika i uposleničkih predstavnika, te zaštita pojedinačnih prava svojih članova,
 10. sklapanje kolektivnog ugovora za djelatnost elektroprivrede.

Članak 13.

U ostvarivanju svojih temeljnih ciljeva i zadaća Sindikat rabi sljedeće oblike djelovanja:

 1. javni istupi,
 2. razgovori,
 3. dogovori,
 4. pregovori,
 5. mirenja,
 6. arbitraža,
 7. organiziranje prosvjeda i svih drugih oblika građanskog neposluha,
 8. organiziranje štrajka, sukladno zakonu i drugim propisima.

 

 

IV. ČLANSTVO U SINDIKATU I PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 14.

 • Članom sindikata može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strana osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravna osoba, koja dragovoljno pristupi sindikatu na način propisan statutom.

 

 • Članom Sindikata postaje uposlenik elektroprivredne i srodne djelatnosti koji je u radnom odnosu i koji dragovoljno i vlastoručno potpiše pristupnicu (pisanu izjavu) Sindikatu i prihvati Statut Sindikata i program njegovog djelovanja.

 

 • Sva prava po osnovu ovog Statuta i drugih propisa Sindikata, član ostvaruje nakon neprekidnog članstva u trajanju od minimalno 6 mjeseci, a počevši od dana uplate prve članarine.

 

 • Izuzetno od stavka (1) ovog članka, Predsjedništvo Sindikata može odbiti prijem uposlenika u članstvo Sindikata ukoliko zaključi da bi njegov prijem mogao štetiti časti i ugledu Sindikata ili je svojim dosadašnjim radom iskazao nepoštivanje Statuta Sindikata i povrede kodeksa sindikalnog pokreta.

 

Članak 15.

 • Član Sindikata ima člansku iskaznicu čiji oblik i sadržaj naputkom propisuje Predsjedništvo

 

 • Uposlenik pristupnicu za članstvo u Sindikat potpisuje u sindikalnoj jedinici prema mjestu rada.

 

Članak 16.

Prava člana Sindikata su da:

 1. sudjeluje u radu Sindikata,
 2. bira i bude biran u tijela Sindikata,
 3. bude upoznat s radom svih tijela Sindikata,
 4. daje primjedbe na rad tijela Sindikata i daje prijedloge,
 5. uživa zaštitu i pogodnost članstva Sindikata u svim slučajevima predviđenim ovim Statutom i
 6. ostala prava sukladno aktima Sindikata.

 

Članak 17.

Obveze člana Sindikata su da:

 1. aktivno sudjeluje u radu Sindikata,
 2. provodi odluke i zaključke tijela Sindikata,
 3. surađuje s drugim članovima Sindikata radi ostvarivanje programskih ciljeva i zadaća Sindikata,
 4. redovito plaća članarinu,
 5. zalaže se za očuvanje digniteta članova Sindikata i
 6. pridržava se kodeksa sindikalnog programa.

 

Članak 18.

(1) Članstvo u Sindikatu prestaje:

 1. a) neplaćanjem članarine dulje od tri mjeseca,
 2. isključenjem radi nepoštivanja Statuta Sindikata ili povrede kodeksa sindikalnog pokreta,
 3. imenovanjem na obavljanje dužnosti člana organa upravljanja odnosno člana uprave,
 4. prestankom radnog odnosa,
 5. smrću.

 

(2) Odluku o isključenju iz članstva donosi Sindikalna jedinica natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova te Sindikalne jedinice kojoj član pripada.

 

(3) Protiv odluke o isključenju član ima pravo prigovora Predsjedništvu Sindikata.

 

(4) Predsjedništvo Sindikata je dužno u roku od 30 dana od dana prijama prigovora donijeti odluku o prigovoru i o tomu pismeno obavijestiti podnositelja prigovora i njegovu Sindikalnu jedinicu.

 

(5) Odluka Predsjedništva je konačna.

 

Članak 19.

 • Član kojemu je prestalo članstvo u Sindikatu, dužan je svoju sindikalnu iskaznicu vratiti povjereniku Sindikalne jedinice kojoj je član pripadao.

 

 • Uposlenik kojem je prestalo članstvo u Sindikatu zbog neplaćanja ili zbog istupanja iz sindikata može protekom roka od tri mjeseca od dana prestanka članstva podnijeti zahtjev za ponovno učlanjenje u Sindikat. Na  prijedlog Sindikalne jedinice iz koje dolazi kandidat Odluku o ponovnom učlanjenju istog u Sindikat donosi Predsjedništvo Sindikata.

 

 • Uposlenik kojem je prestalo članstvo u Sindikatu zbog isključenja radi nepoštivanja Statuta Sindikata i povrede kodeksa sindikalnog pokreta, može ponovno postati članom Sindikata samo temeljem Odluke Predsjedništva Sindikata.

 

 • Uposlenik kojem je prestalo članstvo u Sindikatu zbog imenovanja na dužnost člana organa upravljanja odnosno člana uprave, može ponovno postati članom Sindikata, nakon prestanka obavljanja dužnosti, ukoliko isti potpiše pristupnicu za članstvo.

 

V. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 

Članak 20.

Glede što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada Sindikata, kao i zbog provedbe zacrtanih i planiranih zadaća, unutar Sindikata formiraju se Sindikalne podružnice i Sindikalne jedinice.

 

 • Sindikalna podružnica

Članak 21.

 • Glede što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada u ostvarivanju programskih ciljeva i djelatnosti Sindikata, unutar Sindikata formiraju se Sindikalne podružnice.

 

 • Sindikat kao složena udruga ima četiri Sindikalne podružnice:
 1. Sindikalna podružnica Distribucija i Opskrba,
 2. Sindikalna podružnica Proizvodnja,
 3. Sindikalna podružnica Prijenos – Mostar,
 4. Sindikalna podružnica Uredi i sektori.

 

Članak 22.

Tijela sindikalne podružnice su: Vijeće Sindikalne podružnice, predsjednik i dopredsjednik.

 

Članak 23.

Vijeće Sindikalne podružnice ustrojava se po zastupničkom načelu, a prema brojnosti članstva Sindikalne jedinice. Tako su, sindikalne jedinice koje broje do 50 članova, zastupljene s jednim zastupnikom, sindikalne jedinice koje broje od 51 do 100 članova, zastupljene s dva zastupnika, a sindikalne jedinice koje broje preko 100 članova, zastupljene s tri zastupnika u Vijeću Sindikalne podružnice.

 

Članak 24.

Vijeće Sindikalne podružnice:

 1. bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Vijeća Sindikalne podružnice,
 2. predlaže zastupnike u Skupštini Sindikata,
 3. predlaže članove u Predsjedništvo Sindikata,
 4. može predložiti kandidata za Predsjednika Sindikata,
 5. predlaže kandidata za člana Nadzornog odbora,
 6. usvaja Poslovnik o radu Vijeća Sindikalne podružnice,
 7. daje prijedloge i mišljenja Skupštini Sindikata u cilju lakše provedbe zadaća i obveza Sindikata,
 8. daje instrukcije o radu zastupnicima u Skupštini Sindikata i članu u Predsjedništvu Sindikata, te traži izvješća o provedbi danih instrukcija,
 9. odlučuje i o drugim pitanjima sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Sindikata.

 

Članak 25.

Mandat zastupnika u Vijeću Sindikalne podružnice traje četiri godine, s mogućnošću reizbora.

 

 

 

Članak 26.

 • Predsjednik i dopredsjednik Vijeća Sindikalne podružnice biraju se iz reda zastupnika Vijeća Sindikalne podružnice na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća Sindikalne podružnice.

 

 • Predsjednik Vijeća Sindikalne podružnice je ujedno i predsjednik Sindikalne podružnice.

 

 • Predsjednik Sindikalne podružnice predstavlja Sindikalnu podružnicu sukladno Statutu i aktima Sindikata.

 

 • Za opoziv predsjednika i dopredsjednika Vijeća Sindikalne podružnice potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Vijeća Sindikalne podružnice.

 

Članak 27.

Sjednice Vijeća Sindikalne podružnice saziva predsjednik Vijeća po potrebi ili na prijedlog najmanje 1/3 zastupnika u Vijeću Sindikalne podružnice ili na prijedlog Predsjedništva Sindikata.

 

 

 

 • Sindikalna jedinica

 

Članak 28.

 • Glede što kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada u ostvarivanju programskih ciljeva djelatnosti Sindikata, unutar Sindikalnih podružnica, po djelatnom i teritorijalnom načelu, formiraju se Sindikalne jedinice.

 

 • Sindikalna jedinica ustrojava se u ovisnosti o brojnosti članstva.

 

 • Status sindikalne jedinice sukladno ovom Statutu ima ona koja ima najmanje 15 članova.

 

 • Izuzetno od stavka (3) ovog članka, ukoliko postoje opravdani razlozi, Predsjedništvo Sindikata može donijeti Odluku o formiranju sindikalne jedinice.

 

 

Članak 29.

 • Svi članovi jedne Sindikalne jedinice čine skup Sindikalne jedinice.

 

 • Tijela Sindikalne jedinice čine povjerenik i zamjenik povjerenika.

 

Članak 30.

Skup Sindikalne jedinice:

 1. bira i razrješava povjerenika i zamjenika povjerenika Sindikalne jedinice,
 2. bira i razrješava zastupnike u Vijeće Sindikalne podružnice,
 3. predlaže zastupnika u Skupštini Sindikata,
 4. predlaže člana u Predsjedništvo Sindikata,
 5. usvaja Poslovnik o radu skupa Sindikalne jedinice,
 6. odlučuje i o drugim pitanjima sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Sindikata.

 

Članak 31.

Povjerenika i zamjenika povjerenika skupa Sindikalne jedinice i zastupnika u Vijeću Sindikalne podružnice bira Sindikalna jedinica iz reda svojih članova.

Odluku o opozivu Povjerenika, zamjenika ili zastupnika u Vijeću Sindikalne podružnice donosi skup Sindikalne jedinice natpolovičnom većinom svih članova te Sindikalne jedinice.

Ako skup Sindikalne jedinice u roku od 30 dana od opoziva ne izabere povjerenika Sindikalne jedinice, Predsjedništvo sindikata može imenovati vršitelja dužnosti povjerenika Sindikalne jedinice.

 

Članak 32.

Povjerenik Sindikalne jedinice saziva skup Sindikalne jedinice po potrebi ili na zahtjev najmanje pet članova Sindikalne jedinice.

 

VI. TIJELA SINDIKATA

 

Članak 33.

Tijela Sindikata su:

 1. Skupština Sindikata;
 2. Predsjedništvo Sindikata;
 3. Predsjednik Sindikata;
 4. Izvršni tajnik;
 5. Nadzorni odbor.

 

 

 • Skupština Sindikata

 

Članak 34.

Skupština Sindikata je naviše tijelo upravljanja Sindikata, a ista se ustrojava po zastupničkom načelu.

 

Članak 35.

U ovisnosti od brojnosti članstva, Skupštinu Sindikata čine zastupnici Sindikalnih podružnica i to:

– dvadeset četiri zastupnika iz Sindikalne podružnice Distribucije/Opskrbe,

– petnaest zastupnika iz Sindikalne podružnice Proizvodnje,

– osam zastupnika iz Sindikalne podružnice Prijenosa,

– tri zastupnika iz Sindikalne podružnice Ureda i sektora.

 

Članak 36.

 • Skupština može zasjedati redovito i izvanredno.

 

 • Sjednice Skupština saziva i njima predsjedava predsjednik Skupštine Sindikata.

 

 • Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu na zahtjev Predsjedništva Sindikata, Nadzornog odbora, jedne trećine članova Skupštine ili na zahtjev Sindikalne podružnice.

 

 • Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, sjednicu mogu sazvati predlagači u kojem slučaju predlagač rukovodi radom sjednice Skupštine.

 

Članak 37.

 • Skupština se saziva na redovito zasjedanje jedanput godišnje.

 

 • Izvanredna sjednica Skupštine se saziva po potrebi kad to zahtijevaju interesi Sindikata.

 

 • Izborna Skupština saziva se svake četvrte godine.

 

Članak 38.

Skupštinu čine zastupnici izabrani po postupku utvrđenom ovim Statutom i ista broji 50 zastupnika.

 

Članak 39.

 • Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine s mogućnošću reizbora.

 

 • Verifikacijom mandata novog zastupnika u Skupštini prestaje dužnost zastupniku kojem je mandat istekao.

 

 • Zastupniku mandat prestaje i prije isteka roka od četiri godine ukoliko dođe do prestanka njegovog članstva u Sindikatu, ostavke ili opoziva.

 

Članak 40.

 • U slučaju prijevremenog prestanka mandata zastupniku Skupštine Sindikata njegova Sindikalna jedinica iz koje dolazi predlaže novog zastupnika.

 

 • Mandat novoizabranog zastupnika u Skupštini traje onoliko vremena koliko bi trajao mandat zastupniku umjesto kojeg je izabran.

 

Članak 41.

 • Skupština može zasjedati ako je nazočna većina članova Skupštine, a odluke donosi ako za njih glasuje većina nazočnih članova.

 

 • Za donošenje Statuta i dopuna Statuta, odluke o raspuštanju (prestanku rada) Sindikata, odluke o organiziranju štrajka, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

 

 • Za opoziv: predsjednika i dopredsjednika Skupštine, zastupnika u Skupštini sindikata, predsjednika sindikata, člana predsjedništva sindikata, člana Nadzornog odbora, potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Skupštine.

 

Članak 42.

 • Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, a na sjednici Skupštine može se odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasovanjem.

 

 • Odluke Skupštine obvezujuće su za sva Tijela i članove Sindikata.

 

Članak 43.

Skupština Sindikata:

 1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 2. donosi Pravilnike i druge akte iz djelokruga rada Sindikata,
 3. donosi Poslovnik o svom radu,
 4. donosi Program rada,
 5. usvaja Izvješća o radu tijela Sindikata,
 6. usvaja završni račun i na prijedlog Predsjedništva sindikata donosi financijski plan poslovanja,
 7. bira predsjednika i dopredsjednika Skupštine,
 8. bira i razrješava predsjednika Sindikata, te verificira mandat ostalih članova Predsjedništva,
 9. bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 10. verificira mandat zastupnika u Skupštini,
 11. formira radna tijela za proučavanje određenih pitanja čije stručno mišljenje može olakšati donošenje odluke Skupštine,
 12. donosi odluku o pokretanju sudskih i drugih postupaka radi zaštite prava i interesa Sindikata i sindikalnog članstva, a na prijedlog Predsjedništva Sindikata,
 13. donosi odluke o učlanjenju sindikalnih organizacija iz elektroprivredne i srodne djelatnosti,
 14. donosi odluke o učlanjenju u domaća i međunarodna sindikalna i srodna udruženja,
 15. donosi odluku o prestanku rada Sindikata,
 16. odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,
 17. donosi odluku o organiziranju štrajka,
 18. odlučuje o osnivanju gospodarskih subjekata, zaklada i drugih pravnih osoba sukladno zakonu,
 19. odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina u vlasništvu Sindikata,
 20. odlučuje o drugim pitanjima kad je predviđeno ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisom.

 

Članak 44.

 • Predsjednik Skupštine Sindikata bira se iz reda zastupnika Skupštine na razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora.

 

 • Predsjednik Skupštine ima dopredsjednika koji ga zamjenjuje u njegovoj odsutnosti.

 

 • Dopredsjednika Skupštine bira se i razrješava po istoj proceduri kao i predsjednik Skupštine.

 

Članak 45.

Predsjednik Skupštine:

 1. predstavlja Skupštinu,
 2. saziva sjednice Skupštine i predsjedava,
 3. predlaže dnevni red Sjednice Skupštine,
 4. pokreće raspravu o pitanjima iz nadležnosti Skupštine,
 5. usklađuje rad Skupštine i njezinih tijela,
 6. skrbi se za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine,
 7. skrbi se za oblikovanje i objavljivanje odluka Skupštine, te za upoznavanje članstva s radom Skupštine i radom njezinih tijela,
 8. potpisuje akte koje donosi Skupština,
 9. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine, te drugim aktima i zaključcima Skupštine.

 

 • Predsjedništvo Sindikata

 

Članak 46.

 • Predsjedništvo Sindikata je izvršno tijelo Skupštine, a sastoji se od devet članova uključivo i predsjednika, čiji mandat traje četiri godine s mogućnošću reizbora.

 

 • Predsjedništvo Sindikata utemeljuje se na zastupničkom načelu, tako što Sindikalne podružnice: Distribucija i Opskrba delegiraju 4 člana, Proizvodnja 2 člana, Prijenos 2 člana i Ured i sektori 1 član u Predsjedništvo Sindikata.

 

 • U slučaju prijevremenog prestanka mandata članu Predsjedništva, Predsjednik Sindikata upućuje zahtjev Sindikalnoj podružnici iz koje je član Predsjedništva čiji je mandat prijevremeno prestao da predloži novog člana Predsjedništva.

 

 • Mandat novoizabranog člana Predsjedništva traje onoliko vremena koliko bi trajao mandat članu umjesto kojeg je izabran.

 

Članak 47.

 • Skupština Sindikata može razriješiti dužnosti člana Predsjedništva prije isteka mandata ukoliko ne obavlja dužnost utvrđenu Statutom.

 

 • Inicijativu za opoziv člana Predsjedništva može dati najmanje 1/3 zastupnika u Skupštini, Nadzorni odbor i Sindikalna podružnica iz koje je izabran član Predsjedništva.

 

Članak 48.

Predsjedništvo može zasjedati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Predsjedništva.

 

Članak 49.

 • Predsjedništvo izvršava odluke Skupštine i rukovodi radom Sindikata između dvije Skupštine. Organizira i provodi izborni proces u Sindikatu i vodi pregovore i zaključuje Kolektivne ugovore.

 

 • Na prvoj sjednici novog saziva, Predsjedništvo bira dopredsjednika iz reda članova Predsjedništva.

 

 • Predsjedništvo obavlja osobito slijedeće poslove:
 1. utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta.
 2. donosi Poslovnik o svom radu,
 3. utvrđuje prijedlog programa rada Sindikata,
 4. utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima u okviru financijskog plana,
 5. upravlja imovinom sindikata.
 6. Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština.
 7. propisuje obrazac i izgled članske iskaznice sindikata,
 8. podnosi skupštini izvješće o svom radu,
 9. priprema sjednice skupštine i predlaže dnevni red za skupštinu,
 10. utvrđuje prijedlog odluke o štrajku,
 11. utvrđuje prijedlog o visini članarine,
 12. bira i razrješava članove Štrajkačkog odbora,
 13. bira i razrješava članove Povjerenstva Fonda solidarnosti,
 14. bira i razrješava članove Povjerenstva Blagajne uzajamne pomoći,
 15. bira i razrješava članove Organizacijskog odbora za provedbu Športskih igara,
 16. imenuje Povjerenstva za rad iz djelokruga Predsjedništva,
 17. može predložiti kandidata za Predsjednika Sindikata,
 18. uspostavlja i vodi Registar Sindikalnih jedinica,
 19. donosi odluku o radno-pravnom statusu i materijalnim pravima za Predsjednika i Izvršnog tajnika Sindikata.
 20. organizira predavanja, stručna usavršavanja uposlenika, polaganje stručnih i drugih ispita,
 21. na prijedlog Predsjednika Sindikata, donosi odluku o nagrađivanju zaslužnih osoba koje su doprinijele ugledu i unapređenju rada sindikata,
 22. organizira skupne izlete, rekreacije i odmore radnika,
 23. skrbi se o nabavci robe široke potrošnje za svoje članstvo,
 24. skrbi se o zastupanju svojih članova u radnim sporovima kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i drugim državnim tijelima,
 25. daje prijedlog Skupštini sindikata za izradu i dopunu pravilnika tijela sindikata,
 26. obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu.

 

 

 

 • Predsjednik Sindikata

 

Članak 50.

 • Predsjednik Sindikata se bira na razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora, te zastupa i predstavlja Sindikat.

 

 • Predsjednik saziva sjednice Predsjedništva, te rukovodi radom Predsjedništva.

 

 • Predsjednik se brine o poštivanju i provedbi Statuta Sindikata, te o izvršenju i provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva.

 

Članak 51.

(1) Predsjednik Sindikata:

 1. saziva sjednice Predsjedništva i predsjedava istima, te poziva na sjednicu Predsjedništva i druge osobe ukoliko smatra da će iste svojim radom dati doprinos kvalitetnijem radu Predsjedništva,
 2. saziva sjednicu telefonskim putem u iznimnim, žurnim slučajevima, u kojima ne rješavanje određenog pitanja za posljedicu prouzrokuje štetu Sindikatu,
 3. predlaže dnevni red sjednice Predsjedništva,
 4. pokreće raspravu o pitanjima iz nadležnosti Predsjedništva,
 5. daje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 6. daje prijedlog financijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima za podmirenje tekućih potreba,
 7. daje prijedlog programa rada Sindikata,
 8. daje prijedlog obrasca i izgleda članske iskaznice,
 9. sačinjava prijedlog izvješća o radu Predsjedništva,
 10. daje prijedlog o visini članarine,
 11. daje prijedlog organiziranja predavanja, stručnih usavršavanja uposlenika, polaganja stručnih i drugih ispita,
 12. daje prijedlog o organiziranju skupnih izleta, rekreacije i odmora članova Sindikata,
 13. potpisuje ugovore o poslovnoj suradnji i nabavci robe široke potrošnje za članove Sindikata,
 14. skrbi se o zastupanju članova Sindikata u radnim sporovima kod poslodavaca, pred sudom, arbitražom i drugim državnim tijelima,
 15. daje prijedlog Predsjedništvu sindikata za izradu i dopunu pravilnika tijela sindikata,
 16. predlaže povremena povjerenstva i predlaže njihov sastav i zadatke,
 17. skrbi se za izvršenje odluka i zaključaka Predsjedništva,
 18. skrbi se za oblikovanje i objavljivanje odluka Predsjedništva, te za upoznavanje članstva s radom Skupštine i radom njezinih tijela,
 19. potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo,
 20. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Predsjedništva, te drugim aktima i zaključcima Sindikata.

 

(2) Za svoj rad predsjednik kao i članovi Predsjedništva odgovaraju Skupštini Sindikata.

 

 

Članak 52.

Dopredsjednik Sindikata mijenja Predsjednika Sindikata u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

 

 

 

 • Izvršni tajnik Sindikata

 

Članak 53.

 • Izvršni tajnik Sindikata istodobno je tajnik Predsjedništva i tajnik Skupštine, a glede materijalno-financijskog poslovanja ovlaštena je osoba za predstavljanje i zastupanje Sindikata.

 

 • Izvršni tajnik pomaže predsjedniku Sindikata i predsjedniku Skupštine u radu i obavlja druge poslove koje mu povjere Predsjedništvo i Sindikat.

 

 • Izvršni tajnik koordinira rad Sindikalnih podružnica i pomaže predsjednicima istih u radu.

 

 • U slučaju odsutnosti Izvršnog tajnika, Predsjedništvo Sindikata će odrediti osobu koja ga mijenja.

 

 • Za svoj rad Izvršni tajnik odgovara predsjedniku Sindikata.

 

 

 • Nadzorni odbor

Članak 54.

 • Skupština Sindikata bira 5 članova Nadzornog odbora iz reda članstva sindikata na razdoblje od četiri godine.

 

 • Članovi izabranog Nadzornog odbora biraju predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora iz svojih redova na prvoj konstituirajućoj sjednici.

 

Članak 55.

 • Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine s mogućnošću reizbora.

 

 • Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

 

 • Nadzorni odbor može zasjedati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

 

Članak 56.

 • Nadzorni odbor nadzire rad Predsjedništva i drugih tijela Sindikata, te najmanje jedanput godišnje pregleda materijalno-financijsko poslovanje Sindikata.

 

 • O svom radu i uočenim nedostacima Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Sindikata.

 

 • Nadzorni odbor je u izvješću dužan navesti djeluje li Sindikat sukladno Zakonu, Kolektivnom ugovoru, odredbama Statuta i drugim općim aktima Sindikata.

 

Članak 57.

 • Sindikalni povjerenik je uposlenik koji je u radnom odnosu i koji je izabran na obavljanje funkcija u tijelima Sindikata.

 

 • U smislu Zakona o radu, Kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji i ovog Statuta, sindikalni povjerenici su:
 1. Predsjednik Skupštine i zastupnici u Skupštini,
 2. Predsjednik Nadzornog odbora i članovi Nadzornog odbora,
 3. Predsjednik Sindikata i članovi Predsjedništva Sindikata,
 4. Predsjednik Vijeća Sindikalne podružnice i članovi Vijeća Sindikalne podružnice,
 5. Povjerenik i zamjenik povjerenika u Sindikalnoj jedinici, i
 6. Predsjednik Štrajkačkog odbora i članovi Štrajkačkog odbora.

 

 

VII. SREDSTVA ZA RAD SINDIKATA

 

Članak 58.

Sredstva za rad Sindikata priskrbljuju se:

 1. prihodima od članarine,
 2. darovima fizičkih i pravnih osoba ukoliko ne utječu na neovisnost rada Sindikata i njegovih članova,
 3. nasljeđivanje,
 4. donacija,
 5. prihodima od prodaje sekundarnih sirovina sukladno Kolektivnom ugovoru elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH,
 6. drugih izvora, sukladno Zakonu i kolektivnom ugovoru.

 

Članak 59.

Cjelokupna materijalno-financijska sredstva Sindikata vode se sukladno zakonskim propisima.

 

Članak 60.

Predsjedništvo Sindikata vodi računa o prihodima i rashodima Sindikata, o pokretnoj i nepokretnoj imovini Sindikata, te njezinu vrijednost unosi u godišnju

bilancu.

Članak 61.

Naloge za isplatu daje Predsjednik ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Sindikata, a supotpisuje Izvršni tajnik Sindikata.

 

VIII. PRESTANAK RADA SINDIKATA

 

Članak 62.

Sindikat prestaje s radom:

 1. dragovoljno odlukom 2/3 većinom zastupnika u skupštini sindikata ili silom Zakona.
 2. Ukoliko dođe do dragovoljnog prestanka rada sindikata, skupština će svojom odlukom raspodijeliti preostala sredstva sindikata.
 3. ako se broj članstva smanji na manje od 30 osoba,
 4. ako rad Sindikata zabrani nadležno tijelo,
 5. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom za održavanje godišnje Skupštine, a Skupština nije održana.

 

Članak 63.

Skupština sindikata 2/3 većinom zastupnika može donijeti odluku o udruživanju u saveze ili pripajanju, razdvajanju ili transformaciji u druge  udruge ili fondacije.

 

Članak 64.

Kad Sindikat prestane s radom predsjednik Sindikata podnosi zahtjev mjerodavnom tijelu za brisanje Sindikata iz Registra udruge građana.

 

IX. JAVNOST RADA SINDIKATA

 

Članak 65.

 • Rad Sindikata je javan.

 

 • Javnost rada Sindikata ostvaruje se putem sredstava javnog priopćavanja i javnim oglašavanjem odluka.

 

 • Na skupovima Sindikalne jedinice mogu sudjelovati samo članovi Sindikata, a pravo glasa imaju samo članovi te Sindikalne jedinice.

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 66.

 • Izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo Sindikata i upućuje ih na javnu raspravu članovima Sindikata.

 

 • Javna rasprava traje najmanje 15 dana.

 

 • Predsjedništvo razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u javnoj raspravi po sindikalnim jedinicama i zauzima stajalište o njima, utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

 

 • Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština Sindikata.

 

 • Izuzetno od stavka (4) ovog članka, tumačenje odredbi ovog Statuta između dvije sjednice Skupštine daje Predsjednik Skupštine.

 

 • Predsjedništvo Sindikata je ovlašteno da utvrđuje i objavljuje prečišćeni tekst Statuta Sindikata.

 

Članak 67.

 • Opći akti Sindikata moraju biti sukladni ovom Statutu.

 

 • Ostali opći akti Sindikata donose se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

 

 • Ukoliko su općim aktima Sindikata pojedina pitanja regulirana drugačije, neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta.

 

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Predsjednik Skupštine

NSUEPHZHB

                                                              Ilija Damjanović

Sadržaj

 

 1. OPĆE ODREDBE.. 2
 2. NAZIV SJEDIŠTE, OZNAKE I PODRUČJE DJELOVANJA.. 2

III. SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST SINDIKATA.. 2

 1. ČLANSTVO U SINDIKATU I PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA.. 2
 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA.. 2
 3. TIJELA SINDIKATA.. 2

VII. SREDSTVA ZA RAD SINDIKATA.. 2

VIII. PRESTANAK RADA SINDIKATA.. 2

 1. JAVNOST RADA SINDIKATA.. 2
 2. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. 2

 

.. 16